+370 646 72444

Privatumo politika

1.     BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1. Jūsų pateiktus duomenis tvarkys ir valdys uždaroji akcinė bendrovė „UAB Adrida“, teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas: 300539488, adresas: Eglyno g. 78, LT-76216 Šiauliai, telefono Nr. +37067324908, elektroninio pašto adresas: adrijuss@gmail.com.

1.2. Visi duomenys renkami, laikomi ir tvarkomi remiantis Europos Sąjungos Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu Nr. 2016/679, bei kitais galiojančiais teisės aktais, išskyrus atvejus, kai  duomenis privalome pateikti teisės aktų numatyta tvarka, arba esame gavę Jūsų sutikimą dėl duomenų perdavimo trečiajai šaliai.

1.3.  Privatumo politika, tai duomenys, kuriuos  mes gauname iš Jūsų per mūsų tinklalapį. Kadangi tinklalapyje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto tinklalapius, rekomenduojame prieš pateikiant asmens duomenis susipažinti su tų interneto tinklalapių privatumo politika. Trečiosios šalys yra atsakingos už savo interneto tinklalapiuose skelbiamos informacijos turinį, atitikimą taikomiems įstatymams, informacijos tikslumą, jose pateikiamą nuomonę, taip pat trečiosios šalies siūlomų prekių ir paslaugų kokybę. Trečiųjų asmenų interneto tinklalapių turinio mes nekontroliuojame ir neatsakome už jokius duomenis, pateikiamus lankantis tokiuose interneto tinklalapiuose. Trečiųjų asmens interneto tinklalapiai nėra šios privatumo politikos objektas. Perduodami asmens duomenis per tinklalapį, Jūs patvirtinate, jog susipažinote su privatumo politika ir su jos nuostatomis sutinkate, taip pat patvirtinate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

1.4.     Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog privatumo politika yra privaloma bet kuriam asmeniui, kuris lankosi tinklalapyje ir/arba naudoja jame įdiegtas priemones, užsako prekes, paslaugas bei kitaip naudojasi tinklalapiu, taip pat bet kokiu kitu tinklalapio turiniu.

1.5.     Jeigu nesutinkate su šia privatumo politika, negalite naudotis tinklalapiu ir bet kokiomis paslaugomis, įrankiais, prieinamais tinklalapyje, ar bet kokiu kitu tinklalapio turiniu.

1.6.     Kas yra asmens duomenys?

a.)  asmens duomenys - vardas, gimimo data, adresas ar elektroninio pašto adresas;

 b.) šioje skiltyje yra pateikiama informacija, kokiais tikslais mes renkame ir kokiais tikslais juos tvarkome,  bei naudojame jūsų pateiktus duomenis;

c.)  asmens duomenis tvarkome tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais tikslais bei teisėtais pagrindais;

d.)  esate atsakingas už savo asmens duomenų pateikimą, pateikiamų asmens duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, asmens duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus;

e.) esate atsakingas už savo prisijungimo prie asmeninės paskyros duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie tinklalapyje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis;

f.)     privalote saugoti savo prisijungimo prie tinklalapio slaptažodį, prisijungimo vardą bei kitus duomenis;

g.)  negalite atskleisti jokiems tretiesiems asmenims asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų asmens duomenys tapo Jums prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus mus informuoti;

h.)  jei praradote prisijungimo prie asmeninės paskyros duomenis, žinote ar įtariate, kad pašalinis asmuo sužinojo Jūsų prisijungimo prie asmeninės paskyros duomenis, privalote kuo greičiau mums apie tai pranešti ir kuo skubiau pakeisti slaptažodį;

 i.) jeigu tinklalapiu naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Jūsų prie asmeninės paskyros naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Mes neatsakome už žalą Jums ir /ar tretiesiems asmenims ir įgyjame teisę reikalauti iš Jūsų patirtų nuostolių atlyginimo, jeigu Jūs pateikiate netikslius, neteisingus, neišsamius asmens duomenis, nedelsiant nepatikslinate pasikeitusių asmens duomenų, laiku nepranešate apie Jūsų teisių pažeidimus;

1.6. Prekių pristatymo  metu mums ar prekes pristatančiam asmeniui privalote pateikti asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Jūsų duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui. Šie asmens duomenys nėra tvarkomi.

2. LANKYMASIS TINKLALAPYJE

2.1.              Tinklalapiu gali naudotis visi lankytojai ir naudojasi anonimiškai, šių lankytojų duomenys nėra kaupiami arba kitaip saugomi. Anonimiškumas išsaugomas iki to  momento, kai nusprendžiate įsigyti pasirinktą prekę ir pateikiate savo duomenis.

3.     DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

3.1                 Duomenis saugosime ne ilgiau, negu  reikalauja duomenų tvarkymo tikslai  ar numato teisės aktai, jeigu juose nėra nustatyta kitaip. Pasibaigus saugojimo terminui, asmens duomenys bus ištrinami, ir  jų negalima bus atgaminti.

4.  ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

4. 1. Mūsų darbuotojams duomenys gali būti perduoti tik  šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams.

4.2 Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis, ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina pirkimo - pardavimo sutarčiai įvykdyti.

4.3. Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami: jeigu  tai reikalauja  įstatymas arba siekiant apginti savo teises ir interesus .

     4.4 . Turime teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tvarkytojai gali būti duomenų saugojimo paslaugas teikiančios bendrovės, programinę įrangą kuriančios ir palaikančios bendrovės, ryšio paslaugas teikiančios bendrovės, rinkodaros paslaugas teikiančios bendrovės, kiti paslaugų teikėjai. Šiems mūsų pasitelktiems duomenų tvarkytojams Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik tiek, kiek yra būtina paslaugoms atlikti.

5. SUBJEKTINĖS TEISĖS

5.1.  Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti duomenis. Galite reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų asmens duomenis. Taip pat galite reikalauti duomenis papildyti.

5.2. Turite teisę reikalauti pašalinti  duomenis:

    5.2.1.pašalinti duomenys gali būti šiais tikslais: duomenys nėra reikalingi;

    5.2.2. atšaukiate sutikimą dėl duomenų tvarkymo;

    5.2.3.  nesutinkate su Jūsų asmens duomenys būtų naudojami  tiesioginės rinkodaros tikslais;

    5.2.4. Jūsų asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos nustatytų teisinės prievolės;                                       

        5.2.5. Jūsų asmens duomenų tvarkymas vyksta  neteisėtai.

5.1.Turite teisę apriboti duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą:

5.1.1.         užginčijate duomenų tikslumą;

5.1.2.          asmens duomenys tvarkomi neteisėtai ir Jūs prieštaraujate tokiam duomenų tvarkymui,  (asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki tol, kol bus įsitikinta, kad priežastys yra teisėtos.

5.2.Turite teisę pateikti skundą, jeigu Jums kelia susirūpinimą mūsų veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma privatumo politikos arba teisės aktų reikalavimų, Jūs galite kreiptis žemiau nurodytais kontaktais. Nepavykus išspręsti klausimo su mumis, turite teisę kreiptis į instituciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

 

6.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6.1.Jeigu norite informuoti apie privatumo politikos pažeidimą turite klausimų, pretenzijų ar  pasiūlymų, o gal  Jums reikalinga mūsų pagalba dėl privatumo politikos aiškinimo ar jos taikymo, prašome kreiptis į mus.

6.2. Mes pasiliekame teisę koreguoti šią privatumo politiką ar bet kurią jos dalį ir bet kurią su tuo susijusią informaciją. Pakeista privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Tinklalapyje. Todėl, prašome privatumo politiką peržiūrėti periodiškai ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali privatumo politikos versija.